پرده برقی

مشخصات فنی

سایر مشخصات فنی

نام پرده اسکرین

پرده برقی ،