نورپردازی

این سایه ها در روزهای ابری به واسطه یکنواختی نور شدت و عمق کمتری دارند.
اما در هنگام شب ساختمان ها به گونه ای متفاوت از آن چه در هنگام روز میبینیم ظاهر می شوند. تقلید و بازسازی افکت های نور روز و نور خورشید ناممکن است. چالش های اساسی یک طراح نور، تعریف و ارتقا بخشیدن ظاهر ساختمان در هنگام شب است.
نورپردازی و روشنایی شب هنگام، می تواند برای محیط پیرامون یک ساختمان، مفید باشد یا می تواند گروهی از بناها را، به هم مرتبط کند و یا مهمتر از همه، می تواند بخش های یک مجموعه واحد شهری را به هم متصل کند.
تعریف نقاط عطف (focal points) به وسیله نور در یک محدوده شهری، از طریق روشن کردن و پر قدرت کردن ساختمان های بزرگ و نورپردازی ضعیف تر و ملایم تر ساختمان های کم اهمیت تر صورت می گیرد.
انسجام و یکپارچگی شبکه دسترسی ها و محیط های شهری، می تواند به وسیله نورپردازی خیابان ها و محوطه تأمین شود. روشنایی مدرن با طراحی خوب، در موفقیت یک پروژه طراحی شهری مؤثر است.
احساس راحتی و دلپذیری فضا با تغییرات ملایم و مناسبی حاصل می گردد. یکنواختی . همچنین محرک های بیش از حد نور، می تواند ایجاد ناراحتی نماید.

مشخصات فنی

نوع چراغ هالوژن

چراغ سقفی ،

کاربرد

فضای بسته ،تزئینی ،

سایر مشخصات فنی

نام چراغ هالوژن

نورپردازی ،

نوع نصب

روکار ،

توضیحات

این سایه ها در روزهای ابری به واسطه یکنواختی نور شدت و عمق کمتری دارند.
اما در هنگام شب ساختمان ها به گونه ای متفاوت از آن چه در هنگام روز میبینیم ظاهر می شوند. تقلید و بازسازی افکت های نور روز و نور خورشید ناممکن است. چالش های اساسی یک طراح نور، تعریف و ارتقا بخشیدن ظاهر ساختمان در هنگام شب است.
نورپردازی و روشنایی شب هنگام، می تواند برای محیط پیرامون یک ساختمان، مفید باشد یا می تواند گروهی از بناها را، به هم مرتبط کند و یا مهمتر از همه، می تواند بخش های یک مجموعه واحد شهری را به هم متصل کند.
تعریف نقاط عطف (focal points) به وسیله نور در یک محدوده شهری، از طریق روشن کردن و پر قدرت کردن ساختمان های بزرگ و نورپردازی ضعیف تر و ملایم تر ساختمان های کم اهمیت تر صورت می گیرد.
انسجام و یکپارچگی شبکه دسترسی ها و محیط های شهری، می تواند به وسیله نورپردازی خیابان ها و محوطه تأمین شود. روشنایی مدرن با طراحی خوب، در موفقیت یک پروژه طراحی شهری مؤثر است.
احساس راحتی و دلپذیری فضا با تغییرات ملایم و مناسبی حاصل می گردد. یکنواختی . همچنین محرک های بیش از حد نور، می تواند ایجاد ناراحتی نماید.

،