دیوار سبز vgp

مشخصات فنی

سایر مشخصات فنی

نام استند دیوار سبز

دیوار سبز vgp ،